Adam Hatak

Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z plików cookies przez Adama Hataka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hatak.IT Consulting Adam Hatak, dalej jako: „Administrator”.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osób:

 1. kontaktujących się z Administratorem telefonicznie,
 2. kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) lub innego typu komunikatorów,
 3. korzystających ze strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://hatak.it, dalej jako: „Strona”,

Otrzymując dane osobowe w związku z zawarciem jakiejkolwiek umowy, Administrator przekazuje Klientowi lub Kontrahentowi szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z tą umową.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Strona korzysta z certyfikatu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Adam Hatak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hatak.IT Consulting Adam Hatak, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń to ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, NIP: 6772204349.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem adam@hatak.it oraz korespondencyjnie z wykorzystaniem adresu ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych ponieważ w jego działalności jest to nieobowiązkowe.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania, okres przez który dane są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przez który dane są przetwarzane, zostały określone odrębnie w stosunku do każdego z typów Twoich działań.

a. Osoby kontaktujące się z Administratorem telefonicznie

W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób z którymi kontaktuje się Administrator telefonicznie, przetwarzane są dane osobowe, które mogą obejmować m.in. Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie takich danych jak numer telefonu jest niezbędne do nawiązania kontaktu. Takie dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach – w zależności od konkretnej sytuacji:

 • kontaktu z Tobą, identyfikacji Cię, odnotowywania kontaktów przez Administratora, w tym ich archiwizacji (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przedstawienia oferty i podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zabezpieczenia interesów Administratora, tj. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla kontaktu z Tobą. Po zakończeniu kontaktów dane są usuwane z wyjątkiem danych podlegających archiwizacji przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.

b. Osoby kontaktujące się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) lub innego typu komunikatorów

W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób z którymi kontaktuje się Administrator za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) lub innego typu komunikatorów, przetwarzane są dane osobowe, które mogą obejmować m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie takich danych jak adres e-mail jest niezbędne do nawiązania kontaktu. Takie dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach – w zależności od konkretnej sytuacji:

 • kontaktu z Tobą, identyfikacji Cię, prowadzenia korespondencji Administratora, w tym jej archiwizacji (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przedstawienia oferty i podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zabezpieczenia interesów Administratora, tj. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla kontaktu z Tobą. Po zakończeniu kontaktów dane są usuwane z wyjątkiem danych podlegających archiwizacji przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.

C. Osoby korzystające ze Strony – logi serwera

Strona nie jest przeznaczona do gromadzenia danych osobowych.

Niemniej jednak, korzystanie ze Strony (tak jak i każdej innej strony internetowej) realizowane jest poprzez przesyłanie zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. W konsekwencji przetwarzane są dane techniczne automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową (zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze Strony, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej, adres IP). Dane zapisane w logach serwera nie podlegają połączeniu i skojarzeniu z konkretną osobą oraz Twoimi danymi przetwarzanymi na zasadach określonych powyżej. Dostęp do logów serwera posiadają tylko osoby zarządzające serwerem.

Dane zawarte w logach serwera potencjalnie mogą stanowić Twoje dane osobowe, dlatego informacja o nich została zawarta w Polityce prywatności. Celem przetwarzania takich danych jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego działania Strony (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres wymagany z przyczyn technicznych. Serwer, na którym Strona jest przechowywana, zlokalizowany jest terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Źródła danych

Twoje dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od Ciebie, z wyjątkiem informacji zawartych w opisanych powyżej logach serwera, które przekazywane są automatycznie w związku z korzystaniem ze Strony.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, przy zachowaniu niezbędnych środków technicznych i prawnych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane m.in. współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, statystyczne i prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i w sposób zgodny z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator korzysta z usług dostarczonych przez Microsoft, w ramach zbioru aplikacji i usług Microsoft 365. Microsoft może przetwarzać dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, deklarując, że przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z RODO. Transfer danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne. Z wyjątkiem ewentualnego przetwarzania danych przez Microsoft poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Konieczne jest zwrócenie uwagi, że nie wszystkie powyższe uprawnienia mają charakter bezwzględny. Jednocześnie nie jest możliwe skorzystanie ze wskazanych uprawnień co do danych zawartych w logach serwera, ponieważ nie są przypisywane do konkretnej osoby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przetwarzanych danych lub celów takiego przetwarzania możliwy jest kontakt z Administratorem.

9. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne – pliki tekstowe, zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies nie ingerują w integralność Twojego urządzenia, danych ani używanego systemu.

Strona wykorzystuje własne pliki cookies dla zapewnienia prawidłowego działania i w celach statystycznych, co umożliwia Administratorowi poznanie sposobu korzystania ze strony. Strona ponadto korzysta z plików cookies podmiotów trzecich, z uwagi na korzystanie z usług dostarczanych właśnie przez podmioty trzecie.

Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 2. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie, wyświetlana jest informacja o korzystaniu z plików cookies. Zgoda i zakres udzielonej zgody na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Korzystanie ze Strony przy jednoczesnym nieblokowaniu zapisywania plików cookies na Twoim urządzeniu oznacza akceptację wykorzystania plików cookies.

Większość z przeglądarek automatycznie dopuszcza użycie plików cookies, ale za pomocą ustawień przeglądarki co do zasady możliwe jest ich usunięcie.